ΠΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

11
2

οι τουρκοι στην ευρωπη

Οι Τούρκοι στην Ευρώπη

Πολλοί θεωρούν σήμερα, ότι οι Τούρκοι ανήκουν στην Ευρώπη, αφού κατοικούν σε μέρος της επί αιώνες.
Ωστόσο, εγώ θα αναφέρω το πώς οι Τούρκοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη.
Έτσι θα προβληματισθούν πολλοί άνθρωποι.

Εισαγωγή

Βρισκόμαστε στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος(«Βυζάντιο» κατά τον Ιερώνυμο Βολφ), στην εποχή της παρακμής του.
Αυτό το κράτος από το 1341μχ., παραλύει από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου και του Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος διήρκεσε πολλά έτη και έληξε το 1347μχ, με νίκη του Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού.
Στον εμφύλιο πόλεμο ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος είχε συμμάχους τους Σέρβους και τους Βουλγάρους, ενώ ο Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός είχε συμμάχους του τους Τούρκους.
Μετά από αυτόν τον πόλεμο νίκησε ο Καντακουζηνός και κυβέρνησε μέχρι το 1354μχ.
Ενώ ο Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός βασίλευε, έγινε μεγάλος σεισμός την 1η Μαρτίου 1354μχ και κατεστράφη η Θράκη.
Τότε οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία και κατέλαβαν την Καλλίπολη, ή Καλλιούπολη, όπως την αναφέρουν τα τότε κείμενα.
Παρακάτω παραθέτω αυτά τα κείμενα για να τεκμηριωθεί το γεγονός, αλλά και για να εξαχθούν και σχολιαστούν κάποια χρήσιμα στοιχεία, τα οποία σήμερα είναι άγνωστα.

Παράθεση πηγών:

1) 1354/6862(Ind. 7) Marz 1, Samstag

έτει ςωξβ΄, ινδικτιώνος ζ΄, μηνί μαρτίω α΄, ημέρα σαββάτω πρώτη των νηστειών, ώρα β΄ τής νυκτός, σεισμός εγένετο φοβερώτατος καί εχάλασαν κάστρη της Μακεδονίας, τα πλείστα δε τα κατά γιαλόν από την Μάδυτον έως τον Ραιδεστόν, εκ των θεμελίων αυτών, καί εσκοτώθη λαός ουκ ολίγος. ο δε υπολειφθείς λαός επάρθη παρά των αθέων Αγαρηνών. καί ουαί τοίς Χριστιανοίς έκτοτε.

Μετάφραση

Το έτος 6862, κατά την έβδομη ινδικτιώνα, την πρώτη Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, πρώτη των νηστειών, ώρα 2 της νύκτας, έγινε φοβερότατος σεισμός και χάλασαν κάστρα της Μακεδονίας, όμως τα περισσότερα ήσαν τα παράλια από την Μάδυτο μέχρι τον Ραιδεστό, από τα θεμέλιά τους, και σκοτώθηκε πολύς λαός. Από την άλλη ο εναπομείνας λαός υποδουλώθηκε από τους άθεους Αγαρηνούς Και αλίμονο στους χριστιανούς έκτοτε.

2) 1354/6862( Ind. 7) Marz 2

Α Β

εν έτει ςωξβ΄, ινδικτιώνος ζ΄, τώ ςωξβ΄ έτει, μηνί μαρτίω β΄, τη νυκτί της βασιλεύοντος κυρού Ορθοδοξίας, επί της βασιλείας Ιωάννου του κυρού Ιωάννου του Καντακουζηνού, Καντακουζηνού, εγένετο γέγονε σεισμός μέγας, ότε καί τα τείχη σεισμός μέγας εν ημέρα κατέπεσον της Καλλιουπόλεως καί των κυριακή της Ορθοδοξίας, μετ’ αυτήν καί παρεδόθησαν οίς κρίμασιν ότε καί τα τείχη της οίδε θεός τοίς Αγαρηνοίς. Καλλιουπόλεως κατέπεσαν.

Μετάφραση

Α Β

Το έτος 6862, κατά την έβδομη ινδικτιώνα, Το έτος 6862, ενώ
Στις 2 Μαρτίου, την νύκτα της Ορθοδοξίας, βασίλευε ο κυρός επί της βασιλείας του κυρού Ιωάννη του Ιωάννης ο Καντακουζηνού, έγινε μεγάλος σεισμός, όταν Καντακουζηνός, έγινε και τα τείχη κατέρρευσαν της Καλλίπολης και μεγάλος σεισμός στην των κοντινών σε αυτήν (πόλεων) και ημέρα που είναι η παρεδόθησαν για τις αμαρτίες που ξέρει ο θεός Κυριακή της στους Αγαρηνούς. Ορθοδοξίας, όταν και τα τείχη της Καλλίπολης κατέρρευσαν.

3) 1354/6862(Ind. 7) Marz 1-2

επί έτους ςωξβ΄ επέρασεν ο σουλτάν Ορχάνης, ο υιός του Οτμάνη,
εις την Καλλίπολιν με τρακοσίους σαράντα καβαλαρέους καί επερίλαβεν την Καλλίπολιν, τα Κουμουτζινά καί το Περιθέρι.

Μετάφραση

Κατά το έτος 6862 πέρασε ο σουλτάνος Ορχάν, ο γιος του Οσμάν, στην Καλλίπολη με τριακόσιους σαράντα ιππείς και κατέλαβε την Καλλίπολη, τα Κουμουτζινά καί το Περιθέρι.

Σχολιασμός

Αφού παρέθεσα τις πηγές και τις μετέφρασα, ήλθε η ώρα να τις σχολιάσω.

Κατ’ αρχάς, ενώ όλοι θα περίμεναν την χρονολόγηση με βάση την γέννηση του Ιησού, αυτοί χρονολογούν με βάση την Ινδικτιώνα.
Σε αυτό το σημείο, οφείλω να σημειώσω ότι η Ινδικτιώνα αρχίζει για τους χριστιανούς την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε σε ένα έγγραφο αυτής της εποχής ότι η ημερομηνία είναι πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, αφαιρούμε ένα έτος, ενώ όταν είναι μετά την 1η Σεπτεμβρίου, προσθέτουμε ένα έτος.
Έχοντας λοιπόν αυτά υπ’ όψιν μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα
γεγονότα έγιναν το 1354μχ.

Από εκεί και πέρα, οφείλω να σημειώσω, ότι η πρώτη πηγή, είναι η επίσημη πηγή της εκκλησίας.

Η δεύτερη πηγή είναι κοσμική, αλλά πολλή επηρεασμένη από την εκκλησία, διότι αναφέρει την βασιλεία του Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού.
Ενώ η πρώτη πηγή δεν την αναφέρει. Ωστόσο, ενώ διαφέρουν σε αυτό διαφέρουν και ως προς ένα άλλο σημείο, δηλαδή στην ημερομηνία που υποστηρίζουν ότι έγινε ο σεισμός.
Η πρώτη πηγή αναφέρει ως ημερομηνία του σεισμού την 1η Μαρτίου και η δεύτερη πηγή αναφέρει ως ημερομηνία σεισμού την 2α Μαρτίου.

Η τρίτη πηγή διαφέρει από τις άλλες πηγές διότι είναι τελείως κοσμική. Αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι αναφέρει μόνον την εισβολή των Τούρκων, χωρίς να αναφέρει ούτε τον σεισμό, αλλά κυρίως ούτε την ημέρα της «Κυριακής της ορθοδοξίας». Απλώς αναφέρεται ότι έγινε η Τουρκική εισβολή στις 1 προς 2 Μαρτίου.
Ακόμη, αναφέρει τα μέρη που κατέκτησαν οι Τούρκοι, ενώ οι άλλες πηγές τα αποσιωπούν.
Αυτές οι διαφορές πρέπει να ερευνηθούν.

Ωστόσο, κλείνοντας αυτήν την μικρή εργασία, αυτό που πρέπει να μείνει είναι το γεγονός ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν την 1η Μαρτίου 1354μχ. την Καλλίπολη και πρωτοεμφανίστηκαν στην Ευρώπη.
Και ακόμα, εφέτος προφανώς, συμπληρώνονται τα εξακόσια εξήκοντα(660) έτη έκτοτε, από την Τουρκικήν εμφάνισιν στην Ευρώπην. Άρα, μη λησμονούμε κάποια κρίσιμα ιστορικά δεδομένα.

Με εξαίρετη τιμή Γεώργιος Χ.Κ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

ΠΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
5 1 συμμετοχές

 

Σχολιάστε το Άρθρο...

 

 

 

 

Slider